Jump to Navigation

Chemoterapie u psa a kočky

Kategorie:
P1010256.JPG

Chemoterapie nádorů u psa a kočky vyvolává u majitele představy nepříjemností a špatných věcí a není to vůbec překvapivé. Při srovnání se zkušenostmi lidí po chemoterapii vzniká obava, že náš zvířecí přítel bude trpět výraznými vedlejšími účinky terapie. Je proto důležité vědět, že chemoterapie je používána u pacientů, jejichž nádorové onemocnění je s vysokou pravděpodobností léčbou ovlivnitelné.
Kvalita života jako první a nejdůležitější cíl
Cílem léčby rakoviny u veterinárních pacientů je na prvním místě obnovení nebo zlepšení kvality života a na druhém místě jeho významné prodloužení. Výběr pacientů pro chemoterapii je tedy velmi pečlivý a přesný. Určité typy nádorů jsou považovány za velmi citlivé na chemoterapeutika, jiné méně a některé typy nádorů na tuto léčbu nereagují.
Každý pacient, který dostává chemoterapii, může být postižen jejími vedlejšími účinky. Zhodnocení celkového zdravotního stavu před výpočtem dávek, volbou vhodného schematu léčby a jejím započetím je proto zcela nezbytné. Klinické vyšetření, RTG vyšetření, ultrazvuk a biochemické a hematologické vyšetření krve může odhalit některé problémy (snížená funkce ledvin, nízký počet bílých krvinek), které mohou ovlivnit výběr léků a volbu použitého postupu.
I přes veškerou preventivní snahu mohou pacienti trpět vedlejšími účinky chemoterapie, i když je to u psů a koček výrazně vzácnější než u lidí. Vypadávání srsti je vzácné. Nevolnost je častější, ale málo výrazná, nejvýznamnější je útlum kostní dřeně a z toho plynoucí snížení obranyschopnosti organismu. Každé konkrétní chemoterapeutikum má vlastní spektrum vedlejších účinků, které jsou poměrně podrobně popsané. Pravidelné kontroly a hodnocení průběhu léčby majitelem nám umožňují přizpůsobit další podávání terapeutik.
Informovaný souhlas
Veškeré chirurgické i léčebné procedury jsou doprovázeny určitým elementárním rizikem pro pacienta. Proto je nezbytně nutné, aby byly pacientovi (v našem oboru jeho majiteli) podány veškeré informace, které s léčbou souvisí a bylo mu umožněno rozhodnout se, zda navrhovanou léčbu podstoupit či ne. Stejný postup je nutný i u chemoterapie. Z tohoto důvodu je na onkologickou konzultaci vyhrazeno větší časové rozmezí, aby bylo možné postup do detailů vysvětlit a zodpovědět všechny majitelovy dotazy (včetně konkrétního popisu nádoru, jeho stadia, terapeutických možností, možných rizik a ceny terapie).Majitel je též seznámen s vedlejšími účinky a možnostmi jejich ovlivnění nejen na klinice, ale i v domácnosti.
Nádory citlivé na chemoterapii (chemosensitivní)
Nádory bílých krvinek (lymfom, leukémie) jsou většinou významně chemosensitivní. Proto je chemoterapie léčbou volby u těchto typů nádorů. Chemosensitivní formy lymfomu mohou být po odpovídající terapii po dlouhou dobu v remisi (stav klinického zdraví), u některých forem dokonce i několik let po terapii. Mezi další nádory citlivé na chemoléčbu patří multipní myelom, mastocytom a transmisibilní venereální tumor (TVT). Ten je však v našich podmínkách extrémně vzácný, de facto se nevyskytuje.
Adjuvantní chemoterapie
chemoterapie je někdy používáma jako doplněk chirurgického řešení, pokud existuje podezření nebo pravděpodobnost, že veškerá nádorová tkáň nebyla při chirurgii odstraněna. Tento postup je nazýván adjuvantní chemoterapie. Tumory, u kterých se běžně používá, jsou osteosarkom (nádor kosti), hemangiosarkom sleziny a postinjekční sarkom u koček. Za určitých okolností se tento přístup používá také u nádorů mléčné žlázy, karcinomu paranálního váčku, karcinomu močového měchýře a tumorů tonsil (mandlí).
Paliativní chemoterapie
Chemoterapie může být použita i jako prostředek ke zkvalitnění života i v případě, kdy je známo, že primární nádor nemůže být kompletně vyléčen. I v těchto případech může být zkvalitnění života výrazné!Tento přístup bývá používán u veterinárních pacientů při ovlivnění neoperabilních mastocytomů, nádorů kosti, močového měchýře, paranálních váčků a také u postinjekčního sarkomu u koček.
Neoadjuvantní chemoterapie
Tento pojem představuje určitou inovaci při použití chemoterapie u psů a koček. Označuje podání chemoterapie před chirurgickým zákrokem, které způsobí markantní zmenšení a ohraničení léčeného nádoru. Tento je poté mnohem přístupnější pro kompletní chirurgické odstranění. Tento přístup je využíván při léčbě nádorů plic, mastocytomu a postinjekčního sarkomu u kočky.
Ochrana zdraví a bezpečnost chemoterapie
Chemoterapie je cytotoxická. To znamená, že může způsobit genové mutace, vrozené vady a také vznik jiných nádorů!Při aplikaci chemoterapie je proto zapotřebí dbát zvýšené pozornosti na ochranu personálu, odpadové hospodářství a ochranu pacienta a jeho majitele. Chemoterapeutika jsou vylučována močí a trusem, je proto nutné se chránit při manipulaci s trusem v období po aplikaci léčby. Na toto téma je s majitelem vedena podrobná konzultace a instruktáž.
Onkologický tým zabývající se skladováním, přípravou a aplikací chemoterapeutik musí být adekvátně trénován. Pro veterináře je tedy aplikace chemoterapeutik také podstatným rizikem.